Dům U Zlatého melounu

Historie domu

     Michalská ulice se ve středověku nazývala Za Svatým Michalem a v 18. st. dostala jméno Melounová podle domu U Zlatého melounu. Listinné záznamy o domě z r. 1401 dokazují, že zde až do roku 1760 původně stály dva samostatné gotické domy, jejichž stavební dějiny sahají do 13. století.

     Na severní straně stál dům „U melounu“, z něhož se zachovaly dva gotické sklepy s křížovou klenbou a gotické prostory v přízemí z doby kolem r. 1320. Tento dům byl honosně přestavěn již v pozdní gotice na městský palác a byl protažen směrem k jihu. Ve dvorní fasádě byly odkryty a restaurovány fragmenty kamenných okenních ostění a lomeného portálu na úrovni 1. patra. Dochovaly se rovněž kamenné gotické štíty.

     Renesanční přestavba v pol. 16. století vytvořila dnešní čtyřkřídlou dispozici dostavbou dvoupatrového jednotraktového křídla s klenutými stájemi v přízemí na východní straně. Pod jižním křídlem byly vyhloubeny nové renesanční sklepy.

     Na jižní straně stál dům nazývaný „U Kryštofa“. Je původem raně gotický, ještě s románskou dispozicí. K tomuto jádru tvořenému čtvercovou místností a podélnou valeně klenutou chodbičkou byla později připojena jižní část s valeně klenutými sklepy a schodištěm ukončeným lomeným portálkem. Také tento gotický dům se zachoval do výšky 1. patra. Ukazuje to kamenný severní štít, který je nižší než štít domu „U melounu“, při rekonstrukci odkrytý gotický portál do dvora a fragmenty gotických křížových kleneb ve dvou místnostech v přízemí. Dům prošel renesanční a barokní přestavbou.

     Roku 1706 koupil dům U Melouna Jan Nepomuk Rudolf hrabě Chotek, jeho syn Karel hrabě Chotek přikoupil r. 1760 také sousední dům a pozdně barokní přestavbou oba domy spojil vestavěným monumentálním schodištěm. Jižní dům zvýšil o patro a oběma dal jednotnou prostou fasádu. Zmíněný Karel Chotek byl velmi užitečný pro Prahu. Vybudoval první pražské nábřeží, postavil z Klárova k Hradu Chotkovu silnici, dal vystavět řetězový most přes Vltavu z dnešní Národní třídy aj. Velkolepou přestavbou získal dům mezi ostatními dominantní postavení a dal na nějakou dobu jméno celé ulici. Později palác sloužil jen jako přechodné bydlení a majitelé jej začli pronajímat.

     Hrabě Rudolf Chotek nechal oba domy po r. 1760 stavebně sjednotit. Palác byl vybaven pozdně barokním portálem a reprezentačním schodištěm s vestibulem. V 19. století byly dva sály severní budovy vyzdobeny nástropní novorenesanční výmalbou a dřevenými ostěními dveří s ornamentální výzdobou a ženskými hlavami.

     Od r. 1828 zde byla známá Linkova taneční škola, kterou navštěvovali Vítězslav Hálek, Josef Barák, Adolf Heyduk i Jan Neruda, který se zde seznámil se svou láskou Annou Holinovou. V té době se dům stal jedním ze středisek obrozeneckého života Prahy. Později zde byly byty, obchody i sklady. V 60. letech 19. st. zde nový majitel zřídil sklad a půjčovnu klavírů, takže zde hráli známí klavíristé a skladatelé, jejichž jména jsou uchována v pamětní knize: Anton Rubinstein, Hans von Bülow, Petr Iljič Čajkovskij, Otakar Ševčík, Sergej Rachmaninov, Edvard Grieg a další.Palác byl památkově rekonstruován v letech 1977 – 82. Pod secesními stropy byly objeveny v pěti místnostech renesanční dřevěné malované stropy ze 16. století a nástropní malby s ornamenty na omítce z 18. st. V zadním traktu musel být při rekonstrukci vybourán celý vnitřek, ponechány byly jen obvodové zdi, při tom byla snížena výška místností a ze dvou pater byla vystavěna patra tři. Bylo zajištěno gotické podzemí, v přízemí zřízen velký sál a výstavní prostory, v nichž dnes sídlí prodejní galerie.Na malebném nádvoří stojí malá kašna, na níž se opakuje motiv melounu. Jsou zde také umístěny zrestaurované unikátní pískovcové hlavice sloupů z dnes již neexistujícího Denisova nádraží. Hlavní domovní znamení Zlatý meloun visí na krakorci, který podpírá balkon na hlavním průčelí vedoucím do Michalské ulice.

     Dnešní dům „U Zlatého melounu“ nabízí množství různě velkých kancelářských prostorů od běžného standardu až po velmi reprezentativní luxusní prostory. Je zde také možnost krátkodobého nájmu těchto prostorů.

Michalská 12 Praha 1 – Staré Město

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení